Werkwijze


De werkwijze van onze Stichting

 • Stichting Thuisfront Braem ondersteunt ontwikkelingsprojecten waar ook ter wereld.
 • Iedereen kan zich aanmelden als vriend van Stichting Thuisfront Braem.
 • Wij zamelen gelden in bij onze thuisfrontvrienden. De gelden gaan rechtstreeks, zonder overheadkosten naar de projecten.
 • Wij hebben contacten over de projecten zodat wij zicht houden op besteding van de middelen.
 • Twee maal per jaar ontvangen onze vrienden een verslag over het wel en wee van onze Stichting en de besteding van het geld.
 • Alle thuisfrontvrienden mogen een beroep doen op de Stichting om financiële hulp voor projecten, waarbij men zich nauw betrokken voelt en waarvoor men verantwoording kan dragen.
 • Stichting Thuisfront Braem heeft het ANBI keurmerk en werkt conform een privacyverklaring.
Ondersteuning

U kunt de Stichting Thuisfront Braem ondersteunen door:

 • Uw financiële bijdrage in de vorm van giften en schenkingen.*
 • Praktische suggesties.

Uw donatie en de belasting

Vanaf 2014 kunt U periodieke giften doen aan de Stichting Thuisfront Braem met een onderhandse akte van schenking. Daardoor komt U dan voor de Belastingdienst in aanmerking voor giftenaftrek, dus geen drempel meer van 10% van uw inkomen. Een dure notariële akte is niet meer nodig.
Aan deze “vereenvoudiging” stelt de wetgever wel een aantal eisen; o.a. de volgende:

 • Giften zijn slechts aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI instelling. Daaraan voldoet de Stichting Thuisfront Braem.
 • Voor de wet is een periodieke gift een gift die periodiek wordt gegeven, steeds dezelfde hoogte heeft en eindigt bij overlijden van de schenker.
 • Om in aanmerking te komen voor giftenaftrek moet de gift minimaal 5 opeenvolgende jaren worden gedaan en schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De ontvanger, dus in dit geval de Stichting Thuisfront Braem, moet een administratie bijhouden van de onderhandse schenkingsovereenkomsten.

Hoe kunt U dit regelen? Eenvoudig, wij helpen U daarbij graag.
Het gaat als volgt:

 • U geeft aan dat U een periodieke gift, minimaal voor 5 jaar, wilt doen aan de Stichting Thuisfront Braem. Dit kan via een telefoontje, een brief of via mail.
 • Wij stellen daarna een concept overeenkomst op en sturen U die in 2-voud toe, inclusief een retour enveloppe. Met deze link kunt u ook zelf onze standaard schenkingsakte downloaden.
   
 • U ondertekent beide exemplaren en stuurt de 2 overeenkomsten terug.
 • Daarna ondertekenen wij ook beide exemplaren en sturen U één exemplaar terug. Het andere exemplaar zullen wij bewaren. Tevens zullen wij dan onze wettelijk verplichte administratie bijwerken.

*De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.


ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling 
Stichting Thuisfront Braem is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Naam
Stichting Thuisfront Braem

RSIN/fiscaalnummer
810458457

Kamer van Koophandelnummer
41929043

Contactgegevens
Secretariaat:
Smaragdstraat 4
7548 CA BOEKELO
telefoon: 026 – 44 33 256
Email: info@thuisfrontbraem.nl
Website: www.thuisfrontbraem.nl

Statutair bestuur van de stichting
Maarten van Lange                 voorzitter
Frans Waanders                     secretaris / website
Louis Scholten                        penningmeester
Hanneke van Lange-Punte     projecten
Lucille de Ruig                        projecten

De doelstelling
Het steunen van projecten en helpen oplossen van noden van mensen waar ter wereld ook.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Thuisfront Braem zamelt gelden in bij onze thuisfrontvrienden voor kleinschalige projecten in arme gebieden waar ter wereld ook. Alle ontvangen donaties worden schriftelijk bevestigd.

Aan de hand van door Stichting Thuisfront Braem opgestelde criteria worden de door donateurs geschonken gelden aan deze projecten verstrekt.
Alle thuisfrontvrienden mogen een beroep doen op de Stichting om financiële hulp voor projecten, waarbij men zich nauw betrokken voelt en waarvoor men verantwoording kan dragen.

Wij hebben contacten over de projecten zodat wij zicht houden op besteding van de middelen. Het geld gaat rechtstreeks, zonder aftrek van overheadkosten naar de projecten. Twee maal per jaar ontvangen onze vrienden een verslag over het wel en wee van onze Stichting en de besteding van het geld.

Alle in een jaar ontvangen gelden worden aan de projecten uitgegeven. Het vermogen waarover Stichting Thuisfront Braem beschikt wordt enerzijds jaarlijks voor een deel gebruikt voor het ondersteunen van projecten en anderzijds zijn deze gelden zoveel mogelijk in risicomijdende spaarproducten ondergebracht.

Projecten

Belangrijk voor het aanvragen van een project vinden wij dat het kleinschalig en concreet is en dat het resultaat ten goede komt aan kansarme groepen mensen. Voorts behelst het project een investering en geen exploitatie en heeft het haalbare en duurzame doelen. Uw aanvraag geeft een voldoende gespecificeerde beschrijving van het project en de begroting is zorgvuldig onderbouwd. Het project heeft meetbare resultaten tot doel. U garandeert een inzichtelijke, tijdige en complete rapportage.

Het beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning en/of een onkostenvergoeding voor zijn of haar verrichte werkzaamheden.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten afgelopen jaren

In 2018 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

landbeschrijving project                                                                          uitgekeerd
KeniaIn twee stappen heeft Stichting Furaha dit jaar een drinkwatervoorziening verduurzaamd. In de eerste fase is een exploratieboring uitgevoerd. Toen deze succesvol bleek, is in tweede fase een waterpomp aangelegd en zonnepanelen geïnstalleerd voor de aandrijving.   € 10.000
IndonesieStichting Papua dochter van Compassie heeft met uw steun de drinkwatervoorziening in een kindertehuis verbeterd.
 
   € 3.000
IndiaIn india is door Stichting N.C.F. geïnvesteerd in medische hulp, schoolbijdrage, uniforms, voeding en kleding voor het opvanghuis Snehakoodu.   € 3.000
IndonesieIn het kader van een dak boven je hoofd is in Indonesie de bouw van een aantal woonhuizen gerealiseerd door Stichting Meraih Bintang.   € 3.000
BrazilieOntwikkelingswerker Frans Pelger heeft een hulpcentrum voor kinderen en ouders gebouwd in Indaiatuba, Brazilië.   € 3.000
KameroenDoor Stichting Bafmeng is een sportveld voor het St. Gabriëlscollege aangelegd op een goed bereikbare plaats.   € 3.000
GhanaScholing is dichterbij gebracht voor een vijftig tal leerlingen met de aanschaf van een schoolbus door Stichting Blocks. Tevens is hiermee de verkeersveiligheid van de leerlingen verhoogd.   € 3.500
IndiaIn Jahawdi Hills, India, worden zonnepanelen geplaatst op de school en onderkomens van de leerlingen die worden onderhouden door de Stichting Pater Schlooz.   € 5.000
UgandaVoor de school in Kotido is geïnvesteerd in uitbreiding van de accomodatie de aanschaf van lesmaterialen door Stichting Karamoja Arts.   € 3.000
IndiaElisabeth Colenbrander helpt lokale bevolking uit de laagste kaste met het bouwen van een nieuw schooltje in Bukkapatnam.   € 3.000
totaal   € 39.500

 In 2019 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

landbeschrijving projectuitgekeerd
IndiaStichting N.C.F. financiert de verbouwing van een gebouw van de Society of Norbertine Fathers in Kollam voor de opvang en verzorging van thuisloze straatouderen.€ 5.000
IndonesieStichting Meraih Bintang realiseert dit jaar de uitbreiding van de TK Meraih Bintang School met 3 extra klaslokalen en een apart toiletgebouw. De huidige twee toiletten ware niet meer voldoende voor leerlingen en leerkrachten samen.€ 6.000
IndiaIn Palamaner zorgt Stichting Suryodaya voor de herinrichting van een computerlokaal met nieuwe bekabeling, computers en projectieschermen.€ 3.000
FilippijnenDe kinderen in het kinderopvanghuis Batang Pinangga (sinds 2000) hebben dringend behoefte aan nieuwe uniformen en lesmateriaal.€ 4.000
GhanaStichting Blocks Haarlem zorgt voor afbetaling van de restschuld over de aanschaf van een schoolbus van vorig jaar.€ 3.500
UgandaDe Akigeno school wordt uitgebreid met drie klaslokalen. De bijdrage gaat naar nieuwe schoolmeubels, de gemeenschapsruimte en toiletfaciliteiten. Stichting Karamoja Arts beheert het project.€ 5.000
PeruPater Jan Brinkhof bouwt voor zijn parochie een jeugdhuis. Een deel van zijn dankbrief treft u in deze Adventbrief.€ 5.000
IndiaStichting Pater Schlooz investeert in de aanleg van zonnepanelen voor 5 opvangcentra voor straatkinderen in In Jahawdi Hills, India.€ 4.000
KeniaVoor de afronding van het waterproject met zonnepanelen van Stichting Furaha.€ 2.500
totaal € 38.000

In 2020 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

landbeschrijving projectuitgekeerd 
Dominicaanse RepubliekStichting Ezopa bouwt verder aan haar lagere school.€ 5.000 
NepalVoor de aanschaf van lesmateriaal, schoolgeld en uniformen steunen wij Sunrise Dutch Education Fund.€ 5.000 
PeruPater Jan Brinkhof steunt de gemeenschap in Lima met bouwmaterialen en zorgt voor inrichting en onderhoud van eetplaatsen.€ 5.000 
UgandaDe uitbreiding van een praktijkonderwijsgebouw en de verbetering van het onderwijsaanbod wordt geleid door Stichting Dutch Innovation.€ 5.000 
KeniaVoor laag opgeleide moeders begeleid Stichting Furaha de opzet van praktijkonderwijs.€ 5.000 
IndiaDe Stichting Connecting Hearts verzorgt bedden, matrassen, waterfilters, hekwerk, speeltoestellen, keukeninrichting school voor kinderweeshuis Happy Home Trust te Puttaparthi.€ 5.000 
IndonesieDe stichting Papoea Dochter van Compassie van pater Nico Dister bouwt verder aan zijn Middelbare School Beroepsonderwijs SANYONA (Santo Yosef Nazaret) in Sentani, Papoea.€ 3.000
IndiaStichting Pater Schlooz investeert in de aanleg van zonnepanelen voor 5 opvangcentra voor straatkinderen in In Jahawdi Hills, India. Extra steun voor het afronden van het project.€ 3.000
KeniaStichting Furaha zorgt met spoed voor kleuterklaslokalen in Baraka.€ 5.500 
totaal € 41.500 

Financiën.

Financiele balans       
Balans per 31 december 2020      
       
Activa31-12-202031–12-2019 Passiva31-12-202031-12-2019
Effecten €   79.437    
Liquide middelen€ 222.885€ 150.676 Continuïteits reserve€ 222.885€ 230.113
       
Totaal€ 222.885€ 230.113 Totaal€ 222.885€ 230.113
   
   
Staat van baten en lasten                              2020     2019
Baten  
Giften en donaties van particulieren€   18.395€   19.750
Financiële baten€   17.120€   26.735
   
Som van de baten€  35.515€   46.485
   
Lasten  
Verstrekte subsidies & giften€  41.500€  38.000
Communicatiekosten€       672€       470
Financiële lasten€       572€       431
Overige lasten€         44€       298
Som van de lasten€  42.743€  39.199
   
Saldo baten en lasten€  -7.228€   7.286
 
Toelichting
De overige lasten bestaan uit administratiekosten en kosten beleggen.
Scroll naar Top