Projecten

Projecten

Stichting Furaha, Kenia
Makonjeni, basisschool

Met de steun van Stichting Thuisfront Braem is een belangrijke bijdrage geleverd aan de zelfstandigheid van de Makonjeni basisschool. Dankzij deze steun kunnen er 60 kinderen meer een plekje op de school krijgen.

Migumomiri
Dankzij uw bijdrage kan onze droom om de vergeten schoolkinderen van Migumomiri in Kenia te kunnen voorzien van voedsel dichterbij de werkelijkheid komen. Daar zijn we u ongelooflijk dankbaar voor. Op het moment volgen 4 jongvolwassenen van de gemeenschap een landbouw- en veeteelttraining . Na de training zijn ze onder meer in staat om effectief voedsel te verbouwen. Uw bijdrage zullen we ook besteden aan een kas. Daarin kan de gemeenschap zelf voedsel verbouwen om de kinderen op school een maaltijd geven. Zij hoeven dan niet langer met een lege maag op school zitten.

‘Kilifi Orphan Project’
Door uw giften kunnen we weer veel moois tot stand brengen en doorbouwen aan onze twee projecten in Kenia. Wij ondersteunen in Kilifi 45 weeskinderen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Het bedrag wordt ingezet voor die kinderen van de groep die momenteel het voortgezet onderwijs volgen. Het is soms moeilijk om precies te vertellen wat er zoal veranderd is, maar als we de foto’s bekijken van 6 jaar geleden, toen wij het ‘Kilifi Orphan Project’ begonnen, zien we pas echt goed hoe zeer de kinderen veranderd zijn. Als we hun gezichtjes vergelijken weten we dat de dagelijkse gezonde maaltijd, onderwijs volgen en erbij horen, de medische zorg en begeleiding écht helpen. Nu de kinderen ook het vervolgonderwijs kunnen volgen hebben zij nog meer kans dat ze straks allemaal goed ‘op de plek’ komen, in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de gemeenschap.

Loys is als 13-jarig meisje in de vijfde klas van de Kibaoni basisschool begonnen en verliet als eerste uitstromer eind vorig jaar de basisschool. Zij verzorgt al jaren, zonder steun van anderen, haar oude en zieke opa. Al tijdens de basisschoolperiode kon zij dagelijks een extra maaltijd vanuit de school voor haar opa meenemen naar huis. Daarmee werd voorkomen dat zij uit geldgebrek in de steengroeve moest gaan werken of in de vroege ochtend op zoek moest gaan naar voedsel.

In haar laatste schooljaar bood de stichting haar de mogelijkheid de zorg voor haar opa met een ziekenverzorgster te delen. Hierdoor kon zij de basisschool afronden met goede eindcijfers. Dit jaar begon zij aan een kappersopleiding. Inmiddels is haar een vaste baan aangeboden.

Stichting Thuisfront Braem heeft Stichting Furaha ondersteund met EUR 12.500,- (periode 2008-2010).

Door uw gift krijgen de kinderen en de volwassenen ter plekke meer toekomst !!
Namens het bestuur van Stichting Furaha
Mevr. Ardy Boks


Hulp Aidswezen Tanzania
In het dorp Kisiwani in Noord Tanzania leven 35 a 40 aidswezen, kinderen van wie de ouders aan de gevolgen van aids zijn overleden. Omdat Tanzania officieel geen weeshuizen kent, worden deze kinderen opgenomen door familie, buren of bekenden.

Het project “Zorg voor aidswezen” onder leiding van de NGO Kuhawa (vrouwenorganisatie) loopt voortreffelijk. Ze hebben hun dank geuit naar Stichting Braem door op een laken te schrijven : Thank you Braem. (zie foto)
Er zijn een aantal grootmoeders die nu de taak hebben hun kleinkinderen op te voeden omdat hun zoon of dochter is overleden aan aids. Twee keer per jaar krijgen ze rijst, bonen, schooluniform, zeep en spullen die op dat moment nodig is. Op die dag komen ze bij elkaar in het vrouwenhuis van de Kuahawa en dan is het feest. Ze krijgen een bord pilau met vlees en een flesje cola.

Stichting Thuisfront Braem steunde Project Hulp Aidswezen, de afgelopen jaren meerdere malen.

Stichting Hulp aan Sri Lanka
De Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) is zo’n 30 jaar geleden opgericht in Nederland door de heer T. Smit en zijn vrouw J. A. Smit-Bakker. Zij namen het initiatief om middels deze stichting de allerarmsten in Sri Lanka bij te staan.

De stichting HAS werkt niet alleen. Door de jarenlange ervaring van de heer en mevrouw Smit is gebleken, dat een stichting die de hiervoor genoemde hulp wil bieden, niet zonder een betrouwbare en goed functionerende organisatie in het land zelf kan. De stichting werkt zeer nauw samen met de NEDLA FRIENDSHiP FOUNDATION, afgekort NEDLA. In deze Sri Lankaanse stichting zijn mensen uit bijna alle bevolkingsgroepen van Sri Lanka vertegenwoordigd. Enkele bestuursleden van de stichting HAS zijn tevens bestuurslid van NEDLA. NEDLA coördineert de werkzaamheden op Sri Lanka.

Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan de allerarmsten op het Sri Lanka in financiële en praktische zin. Op het eiland dat ten zuiden van India in de Indische Oceaan ligt, wordt ongeacht de etnische achtergrond van de personen, hun godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht wordt hulp geboden op allerlei fronten. Hoofdzakelijk komt deze hulp in de vorm van huizenbouw voor de allerarmsten. Daarnaast wordt de bouw van scholen, wees- en ziekenhuizen, huizen voor bejaarden financieel mede mogelijk gemaakt en ook bij de bouw van gemeenschapshuizen waar opleidingen worden gegeven en zelfs de bouw van een bibliotheek biedt de stichting een helpende hand.

Naast de bouw van huizen bemiddelt de Stichting Hulp aan Sri Lanka en coördineert zij de financiële adoptie van kinderen uit arme of onvolledige gezinnen. Tevens sponsort de stichting de studies van verschillende studenten uit arme gezinnen. Afgestudeerd kunnen zij zorg dragen voor hun familie en zichzelf.

Begin 2012 zijn een aantal grote projecten afgerond, geopend en in eigendom gegeven: een dorp bestaande uit elf huizen voor elf gezinnen, wat de naam NEDLA-Village kreeg, een hospice voor terminaal zieken, het Providence Boy’s Home, een weeshuis voor jongens en verschillende huizen voor daklozen.

De grote wens blijft, om mensen die in kommervolle omstandigheden verkeren te voorzien van de meest elementaire behoefte; een dak boven het hoofd. De Stichting Hulp aan Sri Lanka blijft zich inzetten, met de hulp van sponsoren om door te kunnen gaan met huizenbouw, financiële adoptie van gezinnen en studenten. De wens leeft om in een gebied, waarin een zeer verouderd ziekenhuis beschikbaar is, een nieuw ziekenhuis te kunnen bouwen. Als realisatie mogelijk wordt, kunnen mensen uit de bergachtige gebieden veel sneller en beter worden geholpen.

De Stichting Hulp aan Sri Lanka blijft hopen op ondersteuning om door te kunnen gaan met dit zo belangrijke werk.

Voor recent nieuws en foto’s kunt u kijken op: www.stichtinghas.nl


Talita Kumi, meisje sta op
Cristo Joven (Chili) project
In grote delen van Santiago, de hoofdstad met zes miljoen inwoners, leven veel mensen aan de rand van de armoedegrens en worden kinderen er op uitgestuurd om hun dagelijkse kost bij elkaar te zoeken. Deze kinderen zijn de gehele dag op straat, scholen zijn er wel maar bar en bar slecht. De privéscholen zijn voor hen niet te betalen en waarom zou je naar een slechte school gaan die nog geld kost ook als je op straat ook geld kunt verdienen? Het is duidelijk een vrij uitzichtloze situatie.

Vanuit onze contacten zijn we in 2002 een project gestart, wat we Talita Kumi hebben gedoopt: ‘Meisje sta op’. Een project dat kinderen de kans geeft om uit deze voor hun funeste en vicieuze cirkel te komen, door hen een degelijke en practische schoolopleiding aan te bieden die wel wat kost, maar ook uitzicht biedt op goede vorming en een diploma. Hiermee kunnen ze een baan vinden en hebben kans op een betere en gelukkigere toekomst, ver weg van het criminele en verslavende milieu waar ze anders zondermeer in zouden belanden. Met behulp van een Chileense stichting ‘Cristo Joven ‘ (=Christelijke jeugd) kunnen we de (anno 2012 tien) kinderen opvangen, begeleiden en stimuleren met het doel hun opleiding met succes af te ronden. De voorzitter van deze Chileense Stichting is Mw. Ximena Regular – Kerssemakers, de schoonzus van pastoor – deken R. Kerssemakers, bestuurslid. Er is dus zeer regelmatig en direct contact met “Chili“.

Kosten per kind per jaar zijn € 440,00. En dat is dan inclusief schoolgeld, boeken, kleding en vervoer van en naar school. De stichting Kinderdorpen Chili Nijmegen verzorgt de contacten en staat garant voor de overdracht van de gelden. Jaarlijks legt de Stichting volledige verantwoording af over de besteedde gelden.

Onze dank gaat uit naar de sponsoren en schenkers van de Stichting Thuisfront Braem, die ons Chileense project steunt met € 1.250,00 en in 2012 misschien zelfs met € 2.500,00.

Zie voor meer info: www.kinderdorpenchili.nl
H. Sluiter, R. Kerssemakers en P. van Vliet


Stichting Kerala
De afgelopen jaren mochten wij als stichting Kerala enkele ruime donaties van jullie ontvangen. Deze gelden zijn noodzakelijk om onze doelstelling weer verder inhoud te geven. Wij hebben als doelstelling de ontwikkeling van de zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen te ondersteunen. Wij doen dit overwegend met religieuze Indiase organisaties. Het zijn NGO’s (non goverment organisaties) en zeer betrouwbaar in de besteding van de gelden. Zo hebben we in de stad Guntur in de deelstaat Adhra Pradesh in samenwerking met de St. Ann sisters in 2008 een grote school kunnen bouwen. Door de goede kwaliteit van onderwijs aan de verstandelijk gehandicapte kinderen is het aantal kinderen dat de school wil bezoeken aanzienlijk gegroeid. Met jullie steun hebben we een autobus kunnen kopen. De riksja die we hen eerder hadden gegeven moest iedere ochtend 2 á 3 ritten maken om alle kinderen op te halen. Daardoor zijn ze of één uur te vroeg of één uur te laat op school. Een groter vervoermiddel was noodzakelijk om ook de kinderen, die nog niet naar school gingen en op de wachtlijst stonden, naar school te kunnen brengen.

Ook in Kerala is een school gebouwd. Hierin zijn vier klassen ondergebracht. In het weekend worden de wanden weggeschoven en is de ruimte in gebruik als parochiekerk. Doordat er extra donaties zijn gedaan, onder andere door Stichting Thuisfromt Braem, konden er ook toiletten worden aangelegd. De meeste kinderen die de school bezoeken hebben thuis geen toilet.

Ook worden er maaltijden verstrekt. Door deze maaltijden te verstrekken sturen de meeste ouders hun kinderen naar school in plaats van hen mee te nemen naar de rijstvelden of in plaats van hen te laten werken op peper- of katoenplantages.

Daarnaast hebben we een andere donatie van jullie kunnen gebruiken om de Jeevan Jyothi school, hetgeen betekent licht van het leven, in Erumely te kunnen inrichten. Deze school, waar Zr.Lucy de scepter zwaait, is eveneens een centrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Naast de inrichting is het geld ook besteed aan les- en ontwikkelingsmateriaal. De verantwoording voor deze school berust bij de Franciscan Clarist congregatie.


Lifeschools Bafmeng, nu St. Gabriel’s College
In 1983 begon pater Jaap Nielen in Bafmeng, Kameroen, voor de meisjes die niet naar school mochten, hier en daar bij of in de kerk adulteducation te geven. Wat kleinschalig drie dagen in de week begon, is uitgegroeid tot een college van meer dan 1000 vooral meisjes, die de lagere school af hebben. Waar begonnen werd met een paar moeders die de lagere school hadden doorlopen, zijn er nu leraren en leraressen. Er zijn zelfs een vijftigtal leerlingen intern. Er zijn nu geen meisjes meer die niet op school mogen, maar Father Brian Byrne van Ierland, die Jaap Nielen opvolgde, heeft zijn visie overgenomen om arme meisjes die geen schoolgeld hebben toch een gedegen opleiding te geven. Er wordt nu wel schoolgeld gevraagd, maar zo weinig mogelijk, namelijk EUR 150,- per jaar. Thuisfront Braem heeft Jaap Nielen regelmatig gesteund. De Ierse regering heeft in het verleden Brian Byrne geholpen met gebouwen. Thuisfront Braem steunt nu via Jaap Nielen Brian Byrne om meisjes te helpen die zelfs het kleine beetje schoolgeld niet kunnen betalen.

Jaap Nielen: “Ik ben blij en dankbaar dat mijn kleine poging zo gegroeid is en dat de bush girls van Bafmeng nu ook volwaardig mens kunnen worden.”


Stichting Hope Made Real, Rwanda
Als vrijwilliger verpleegster ben ik werkzaam geweest in een weeshuis/school van de stichting Hope Made Real in Urokondo in Rwanda. In het dorp Urokondo dorp is erg veel armoede. In het weeshuis wonen ongeveer 50 kinderen, waar Mama Arlene voor hen zorgt. Buiten het weeshuis zet de stichting zich ook in voor deze gemeenschap. Er zijn geiten voor de vrouwen uit het dorp gekocht en er is voor het weeshuis een kippenboederij met 200 kippen. Een waterput werd geplaatst voor de hele gemeenschap en een school word gebouwd, waar ook kinderen van buiten het weeshuis naar school kunnen. Dankzij jullie geweldige steun kunnen we nu een nieuw gebouw voor de groepen 3, 4, 5 en 6 bouwen. Dit gebouw krijgt twee verdiepingen, om ruimte te besparen. Op de begane grond wordt rekening gehouden met kinderen met een handicap, zodat die ook (eindelijk) naar school kunnen. De meeste ouders van de kinderen ‘betalen’ voor school, maar als zij hier geen geld voor hebben, zijn zij ook welkom, dit omdat het natuurlijk erg belangrijk is dat een kind les kan krijgen!

Namens mijzelf en de oprichtster van dit weeshuis, Mama Arlene, heel erg bedankt!!!
Kirsten Gering


Sunrise Dutch Education Fund
In Nepal ondersteund het Sunrise Dutch Education Fund alleenstaande ouders, veelal moeders, in de onderwijskosten van hun kinderen. Doordat wij de kosten voor onderwijs een dergelijke op ons nemen kunnen kinderen die ten onrechte in een weeshuis zaten terug naar de ouder. Aan de andere kant voorkomen wij middels onze steun dat een alleenstaande ouder het kind naar een weeshuis brengt om onderwijs te genieten. Inmiddels genieten 73 kinderen met hulp van SDEF onderwijs.

Midvastenloop
Dankzij de de geweldige en professionele bemiddeling van Stichting Thuisfront Braem, hebben de kinderen van de Alfonsusschool in Enschede voor ons fonds een midvastenloop gehouden. Het was een prachtige en sportieve dag. De mooie opbrengst werd nog eens met 50% verdubbeld door Stichting Thuisfront Braem. 100% van de opbrengst komt ten goede aan de kinderen.

Stichting Thuisfront Braem, dank voor jullie geweldige werk en ondersteuning van deze sportieve dag.
Vriendelijke groeten Desiree Lesscher, namens SDEF


Pater Brinkhof: projecten Peru
Een trap wordt gebouwd in een dorp in Peru om het leven van arme dorpsbewoners iets te vergemakkelijken.


Stichting Blocks
Stichting Blocks heeft met steun van Stichting Thuisfront Braem een kleuterschool gebouwd in Ghana. Op 14 september zijn de deuren geopend.